Reklamační řád

 

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Při zjištění vady zboží neodkládejte reklamaci.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. 

 

Postup v případě reklamace:

 

1. Reklamace musí být podána v písemné formě na e-mailovou adresu provozovatele e-shopu info@mujeobchod.cz, případně poštovní doručovací adresu provozovatele e-shopu. 

2. Pro popis reklamace použijte "Reklamační protokol", který jste obdrželi s daňovým dokladem při nákupu zboží nebo si jej můžete stáhnout zde - Reklamační_a_výměnný_protokol.

3. V reklamaci co nejpřesněji popište reklamovanou závadu.

4. Ke zprávě přiložte snímky, na kterých je reklamovaná vada viditelná.

5. O dalším postupu reklamace Vás budeme v co nejkratší době písemně informovat, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

6. Na základě písemné výzvy, zašlete zboží k reklamaci na adresu: Ing. David Rucki, Bystřice 801, 739 95 Bystřice nad Olší.

7. O odeslání zboží k reklamaci nás informujte.

8. Společně s reklamovaným zbožím zašlete kopii dokladu prokazující koupi zboží (faktura) a krátkou zprávu a informaci vadě výrobku. 

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

 

Reklamace bude vyřízena v nejkratším možném termínu, v souladu s českými právními předpisy, nejpozději do 30 dnů.

 

 

POSTUP PŘI REKLAMACI POŠKOZENÉ ZÁSILKY PŘEPRAVCEM PPL

- infolinka 840755755

Doručující řidič nemá povinnost, při předání zásilky na adrese doručení čekat, než si příjemce zkontroluje obsah zásilky. Pokud zásilka při doručení vykazuje nějaké známky poškození a je pravděpodobné, že by obsah mohl být poškozen, má příjemce možnost zásilku převzít s výhradou.

Pokud příjemce zjistí, že je zásilka poškozena až po převzetí, je povinen toto poškození nahlásit na PPL do 3 pracovních dní od převzetí zásilky. Nahlášení škody lze provést buď prostřednictvím reklamačního formuláře na internetových stránkách www.ppl.cz v sekci reklamace, telefonicky nebo emailem. Vždy je potřeba uvést kompletní adresu doručení, telefonický kontakt, číslo reklamované zásilky a co bylo poškozeno, případně obsah zásilky. Následně vás bude spol. PPL kontaktovat ohledně sepsání zápisu o škodě. Se zásilkou nesmí být manipulováno a to včetně výplní a dalšího obsahu balení do doby, než dojde k dokumentaci škody.

Pokud byl sepsán zápis o škodě a zásilku spol. PPL vyzvedla, bude škodní událost dále řešena a dořešena s odesílatelem této zásilky. Ten ze strany přepravce obdrží vyjádření o řešení dané škody. Příjemce se po sepsání zápisu o škodě obrátí na odesílatele a domluví se s ním na dalším postupu.